fbpx

תקנון

מבוא

1. הסטודיו רשאי לשנות את תקנונו מעת לעת בהודעה תוך זמן סביר מראש.

רישום למנוי

2. כל מנויה הנרשמת לסטודיו תחתום במעמד התשלום או בסמוך לכך על טופס רישום והצהרת בריאות. 

3. המנוי הינו אישי למנויה בלבד ואינו ניתן להעברה / להסבה / למכירה, אלא באישור ההנהלה על כך בכתב ומראש.

הקפאת מנוי

4. הקפאת מנוי תעשה בהודעה מראש ובאישור הנהלת הסטודיו או מי שהוסמך לכך, באחת מהסיבות שלהלן בלבד:

* מחלה / ניתוח / הריון / כל שינוי במצב הבריאותי – באישור רפואי בלבד.

          * חופשה – בתנאי שעולה על 14 יום, בהצגת שובר חופשה ע"ש המנויה או בן זוגה / כרטיס טיסה בלבד.

5. לא ניתן להקפיא תקופת מתנה שהתקבלה במסגרת מבצע או הטבה בשום מקרה.

6. לא תינתן הקפאה על תקופה רטרואקטיבית. 

7. לא ניתן לבטל מנוי שהוקפא אם חלפה תקופת המנוי המקורי שנרכש. 

8. במידה וחלף רק חלק מתקופת המנוי המקורי שנרכש, וברצון המנויה לבטל את המנוי הנותר, תתבטל ההקפאה כאילו המנוי לא הוקפא כלל וניתן יהיה לבטל רק את יתרת המנוי על פי נוהל ביטול עסקה כמפורט להלן.

ביטול עסקה והחזר כספי

9. ביטול עסקה ייעשה ע"פ חוק הגנת הצרכן ובחתימה על טופס ביטול עסקה. 

10. ביטול העסקה ייעשה בהודעה בכתב 30 יום מראש וייכנס לתוקף בתום 30 הימים מיום ההודעה. 

11. ביטול העסקה יגרור אחריו קנס בגין ביטול העסקה, אשר יקוזז מסך הזיכוי לו זכאית המנויה לקבל והכל ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן. 

12. ביטול עסקה על תקופה שהוקפאה, יתאפשר רק לאחר הפשרת המנוי, לשם כך קודם יופשר המנוי ורק לאחר מכן או במעמד הפשרת המנוי תינתן הודעת הביטול על רצון המנויה לבטל את העסקה 30 יום מראש והביטול ייכנס לתוקף בתום 30 הימים מיום ההודעה. 

13. הגוף שהוסמך ע"י הנהלת הסטודיו לטפל בביטולי העסקאות של הסטודיו, הינה מחלקה משפטית חיצונית הפועלת בשם הסטודיו ומבצעת את התחשיבים, את אחוזי הביטול ואת סך הזיכוי הסופי ככל שזכאית המנויה לקבל (אם בכלל) והכל ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן.

השתתפות בשיעורים

14. מנויה תהיה רשאית להשתתף בכל סוגי השיעורים ללא הרשמה מראש, על פי שיקול דעתה ובהתאם ליכולת הפיזית שלה ולמצבה הבריאותי, למעט שיעורים שהוגדרו מראש כשיעורים לקבוצות סגורות. 

15. מנויה תהיה רשאית להשתתף בכמות השיעורים השבועית עבורם נרשמה. 

16. מנויה תהיה רשאית להשלים שיעורים שהחסירה במהלך תקופת המנוי בלבד. 

17. מנויה אשר תשתתף בכמות שיעורים מעל לכמות השיעורים שנרשמה, הסטודיו יהיה רשאי לקצר את תקופת המנוי שלה בהתאם לשיעורים שהשתתפה ללא תשלום / להוציא לה דרישה לתשלום מיידי בגין השיעורים שהשתתפה בהם ללא תשלום. 

18. שיעור יתקיים עם מינימום 3 משתתפות בשיעור. 

19. מנויה לא תוכל להשתתף בשיעור כפול ללא אישור המדריכה על כך מראש, וזאת כדי להבטיח את רווחת המנויות המגיעות לשיעור בתור שיעור ראשון. 

20. מנויה שלא מימשה את השיעורים להם הייתה זכאית להתאמן בתקופת המנוי, לא תהיה רשאית להשלימם לאחר סיום תקופת המנוי. 

21. מנויה שנרשמה לתקופת מנוי נוספת וקיימים לה יתרת שיעורים שלא מימשה מתקופת המנוי הקודמת שהסתיימה, תהיה רשאית להשלים את השיעורים החסרים במסגרת המנוי החדש שרכשה. 

22. במהלך השנה ייתכנו שינויים בלוח השיעורים. כמו כן, במהלך השנה קיימים ימי חופשה בעקבות חגים, מועדים, ימי שבתון וכד', וכן חופשה שנתית במהלך חודשי הקיץ בת שבוע ימים. ימי החופשה הנ"ל מגולמים במחיר המנוי.

גילוי נאות של המנויה

23. מנויה תהיה חייבת לעדכן את הנהלת המכון ו/או את המדריכה בשיעור אליו הגיעה על כל שינוי במצב הבריאותי, לרבות הריון / פציעה / ניתוח / כל מצב בריאותי המונע מהמנויה לפעול ולהשתתף בשיעור באופן תקין. 

24. מנויה שלא תעדכן ולא תפעל ע"פ הוראות הסעיף לעיל, תישא בתוצאות שינבעו מכך ולסטודיו ובעליו לא תהיה כל חובה / אשמה בין במישרין ובין בעקיפין לגבי כך.

לבוש

25. על המנויה להתאמן בלבוש הולם המתאים לפעילות גופנית, ללא פרטי לבוש העלולים לסכן / לסרבל את תנועותיה במהלך השיעור. 

26. מנויה תוכל להתאמן כשהיא נועלת נעלי ספורט בלבד / יחפה (ללא גרביים).

מבצעים

27. בכל מקרה של מבצע לא יהיו כפל מבצעים או הטבות.

יצירת קשר והתקשרות

28. מנויה תוכל לפנות ולצור קשר עם הסטודיו באמצעי התקשורת שלהלן בלבד:

טלפון: 077-4506026 / וואטסאפ: 051-55506026 / מייל: tali.intersport@gmail.com

צור קשר

סניף ראשי – אילת 36, חולון
קריית באבוב, בת-ים
077-450-6026
051-550-6026
tali.intersport@gmail.com

טלי בן רובי מרכז ספורט לנשים

קבלי קופון 50% הנחה
לשיעור ניסיון

פתחי צאט
צריכה עזרה? אנו פה
הי את צריכה עזרה?נשמח לענות על כל שאלה